אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ/י כאן

 העיתון שלנו - מהדורה  ראשונה , פברואר 2012
קוראים יקרים,

האגף הכלכלי חקלאי ברשות לתכנון החל להוציא עיתון אינטרנטי.
בעיתון תוכלו למצוא ידיעות מעניינות על הנעשה בתחומי הפעילות השונים של האגף, טפסים חדשים שלהערכתנו יהיו שימושיים עבורכם וכן הודעות בדבר נהלים שכדאי שתכירו.
במהדורה ראשונה תמצאו בעיקר חומרי רקע כללים על הפעילות שלנו. במהדורות הבאות נפרסם בכל נושא עדכונים ספציפיים . המעוניינים בפירוט נוסף על הפעילויות, מוזמנים להיכנס לאתר המשרד וללמוד על הנהלים והטפסים הרלוונטיים.

העיתון מופץ לכל הועדות החקלאיות, מזכירי הארגונים החקלאיים, התאחדות חקלאי ישראל, משרדי ממשלה ואנשי משרד החקלאות.
אתם מוזמנים לשלוח לנו כל חומר רלוונטי שלדעתכם כדאי לפרסמו במסגרת העיתון המקוון, וכן להעיר את הערותיכם לגבי כל מה שכתוב בו.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאינה שמרלין, אשר יזמה את הוצאת העיתון והפיקה אותו בנחישות האופיינית לה, לנורית אטאס, מתכנתת העיתון, סופי מסזניק מנהלת האתר של משרד החקלאות.
כמו כן תודה לכל צוות האגף אשר עמל על כתיבת התוכן בעיתון.

קריאה מהנה לכולם !

ד"ר תניב רופא
מנהלת האגף הכלכלי-חקלאי ברשות לתכנון
משרד החקלאות
 
קרקעות - דורית בן דוד
קרקע לחקלאות מוקצית במספר אופנים, כאשר המקובל ביותר הוא הקצאת הקרקע למשבצת חקלאית לעיבוד על ידי ישוב חקלאי מתוכנן.
בצד ההקצאה הרווחת הנ"ל, ואשר בוצעה ברובה לפני שנים רבות, כיום מוקצים שטחים לחקלאות בהסכמים ארוכי טווח (הסכם מטעים) וכן הסכמים קצרי טווח (חוזה תלת שנתי מתמשך, עיבוד עונתי, חוזה למרעה ועוד).
הקצאת הקרקע לחקלאות מתבצעת במסגרת פטורים ייעודיים שנקבעו בחוק חובת המכרזים.
 להמשך
מים - אושרת עדני
מכסת המים לחקלאות שאישרה רשות המים עומדת על 410 מלמ"ק לשנת 2012.
כמו כן, בכפוף לכמויות המשקעים, המכסה תוכל לגדול עד לכמות של 455 מלמ"ק,
תקנות המים לשנת 2012, לפיהן תחולק המכסה בין הצרכנים החקלאיים פורסמו להערות הציבור עד סוף פברואר.

לאחר תהליך שימוע, ובכפוף לעדכונים שידרשו, שרת החקלאות תחתום על התקנות אשר יפורסמו ברשומות.
בעיתן הבאה נפרט על פעילות הקיימת בהסכם המים

בהתאם לתקנות המים יוכנו רישיונות לצרכנים בתחילת מרץ.
עובדים זרים - יהודית כרמי
משרד החקלאות מהווה גורם ממליץ לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לחלוקת של מכסת העובדים הזרים בין החקלאים.
חקלאים המעוניינים בהיתרי העסקה לעובדים זרים מגישים בקשות להיתרים.
בתאריך 29/5/11 החל מפקד לחקלאים מבקשי היתרים לעובדים זרים . המועד האחרון בו היה ניתן להגיש חוברת בקשה היה 9/10/11.
ההיתרים לעובדים זרים מוקצים למשקים החקלאיים על פי צרכי כוח-אדם כפי שמשתקפים מהתחשיבים הספציפיים לכל גידול.
חישוב הזכאות להיתרים מבוצע על ידי מכפלה של -
א. מפתחות הקצאה – מפתחות אלו מציינים כמה עובדים זרים ליחידה (דונם, ליטר וכו') הגידול הספציפי צורך ברמה הנורמטיבית.
ב. כמות הדונמים הפעילים של המשק מכל סוג גידול.

בשנת 2012 הוגשו למשרד החקלאות כ- 5400 בקשות מחקלאים המבקשים היתרים לעובדים זרים. הביקוש הנורמטיבי לעובדים זרים עמד על כ- 42 אלף עובדים ועל מנת להתאים את הביקוש הנורמטיבי למכסה הממשלתית מבוצע מודל קיצוץ. המכסה הממשלתית לשנת 2012 נכון להיום הינה 24,400 עובדים זרים ובימים אלו תעלה להחלטת ממשלה הצעה להגדיל את המכסה ל25,400 עובדים זרים .
נוהל מקיף להגשת בקשות לעובדים זרים מפורסם באתר המשרד.
בעקבות פסק הדין שהתקבל בתיק אשר נדון בבית משפט לעניין פיצולי הבקשות לפיו יש לאפשר לשותפויות להתפצל, המשרד יפרסם בימים הקרובים נוהל שיאפשר לשותפיות ולתאגידים החפצים בפיצול, לבצע זאת. עד אז ההקצאה לשנת 2012 תתבסס על נתוני המפקד הקודם.
עובדים ישראלים - אינה שמרלין
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיך לעודד קליטה של עובדים ישראלים חדשים בחקלאות על פי החלטת ממשלה מס' 147 מ-12.5.09
בימים אלו אנו נמצאים בשלבים אחרונים של הוצאת התחייבויות למעסיקים ומועסקים.
התמריץ ניתן עד כה הן לעובד והן למעסיק .
בשנת 2010 פנו לקבל תמריץ ל- 20 עובדים ישראלים ובשנת 2011 פנו לקבל תמריץ ל- 260 עובדים
משנת 2011 איפשרנו קבלת התמריץ גם על עבודה עונתית של לפחות 4 חודשים ומעלה, זאת בשונה מנוהל 2010, שבו ניתן התמריץ רק לעובדים קבועים.
בחודש מרץ הקרוב נפרסם נוהל חדש להעסקת עובדים ישראלים לשנת 2012.
פעילות בתחום חוק הגליל - דנה שיטרית
במטרה לחזק את ההתיישבות החקלאית במרום הגליל, נקבעו בחוק הגליל, התשמ"ח - 1988 (להלן - חוק הגליל) מספר הטבות ייחודיות לבעלי מכסות לייצור פטמים וביצי מאכל באזור זה, והן: השלמת מכסה עד לכמויות הקבועות בחוק ומתן סובסידיה בגין ייצור בפועל של ביצי מאכל או פטמים.
באשר לזכאות לסובסידיה, נקבעו בחוק הגליל מס' תנאים מצטברים, ובהם: קביעת מכסה אישית למגדל או למי שהוא חליפו ומגורי קבע במרום הגליל, כאשר ביחס לזכאים בהתאם להחלטות ממשלה מס' 838, 4829, 1626 (להלן – מכסות הטלה), הדרישה היא למגורי קבע ביישוב בו נמצא המשק.
האגף הכלכלי-חקלאי ברשות לתכנון אחראי על יישום החוק והחלטת הממשלה.
מתוקף התפקיד אנו מעדכנים מעת לעת את הנהלים למתן סובסידיה, כולל התייחסות פרטנית למקרים חריגים.
בנוסף, בודקים שהמגדלים אכן מתגוררים במרום הגליל ועומדים בקריטריונים לקבלת זכאותם.
מערכת מידע גאוגרפי - עומר בן אשר
מערכת זו משמשת לאיסוף, ניתוח והפצת מידע גיאוגרפי. המידע משמש לנושאי התכנון השונים וכן לעבודה השוטפת של המשרד. בשנים האחרונות נאסף מידע ונבנו שכבות על נושאים כגון משבצות חקלאיות, גידולים צמחיים, מרעה ומבני בע"ח. לפרטים נוספים הכנסו לאתר היחידה.
 להמשך
ענף הלול - אהוד אלפרט
ענפי הלול כוללים את ענף ההטלה, הפטם וההודים. בענפי הפטם וההודים המשרד מלווה את פעילות מועצת הלול בנוגע להסדרים לויסות הייצור השנתי.
בענף הההטלה, בו קייים תכנון מרכזי, המשרד פועל יחד עם המועצה להקצאת מכסות חדשות.
בשנים האחרונות המשרד פועל לאשר את תקנות רווחת בעלי חיים בענף המטילות בועדה החינוך בכנסת וכן פועל להוצאתה לפועל של הרפורמה הסביבתית בענף בעלות תקציבית של כ - 340 מליון ₪.
ענף הרפת - אהוד אלפרט
ענף החלב מרכז בתוכו את ענפי הבקר העיזים והכבשים לחלב. ענף זה הוא ענף מתוכנן, ולכן הייצור כרוך בקבלת מכסת ייצור מוועדת המכסות. באוקטובר 2011 נכנס לתוקף חוק החלב המסדיר בפעם הראשונה בצורה חוקית את ענף החלב. בימים אלו אנו שוקדים על ניסוחם ופרסומם של התקנות המפורטות היוצקות תוכן לחוק. ענף החלב עלה לכותרות בעקבות המחאה בקיץ האחרון על יוקר המחיה במדינה, בין ההיתר בתחום מוצרי החלב כגון הקוטג', בעקבות כך קמו ועדות שונות ביניהן ועדת טרכטנברג עם המלצות שונות בתחום שיפור התחרותיות והורדת המחירים וכן ועדת קדמי העוסקת ישירות במחירי המזון ובענף החלב.
רשות המרעה - שמוליק פרידמן
בשעה טובה אנו מסיימים את ביצוע עבודות הפיתוח בכל הארץ לשנת 2011 בהיקף נרחב של 8 מיליון ₪, במסגרת העבודות הוקמו ושופצו תשתיות מרעה למגדלי בקר וצאן במרעה.

שיקום הכרמל – אנשי רשות מרעה בשיתוף עם מחוז מרכז של משרד החקלאות עמלו על מיפוי שטחי הרעיה בכרמל ע"מ להכין תכנית אב למרעה בכרמל, כמו כן קבלנו הקצאה של 400 אש"ח לשיקום הנזקים לתשתיות המרעה בכרמל שנגרמו בעקבות השריפה הגדולה.
 להמשך
חקלאות במגזר הערבי - ג'מל מדלג'
שטחי החקלאות במגזר הערבי בארץ משתרעים על פני כ- 600,000 דונם שטח מעובד המהווה כ- 20% מהיקף השטח המעובד בכל הארץ.
ייחודיותה של החקלאות במגזר הערבי נובעת מכך שהחלקות המעובדות הן קטנות יחסית, מספר החקלאים גדול יחסית ורוב החקלאות הינה חקלאות בעל, שאינה מושקית.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגדיר את פיתוח החקלאות במגזר הערבי כיעד מרכזי לשנים הקרובות, ולשם כך, נוקט המשרד במדיניות של העדפה מתקנת כלפי מגזר זה. הדבר בא לידי ביטוי בכמה תחומים:
• מענקים באחוזים גבוהים בשיקום התשתיות כמו מערך הדרכים החקלאיות, צנרת המים לחקלאות והכנת תכנון להוצאת מבני בעלי החיים אל מחוץ למרכזי הישובים.
• הקצאת שטחי מדינה לריכוז המבנים של בעלי החיים אל מחוץ למרכזי הישובים.
• העדפה בהקצאת מכסות מים לחקלאי המגזר כולל הקצאות חדשות.
• הקצאת מי קולחים ללא המרה לחקלאי המגזר.
• העדפה בהקצאת מכסות ייצור של חלב והטלה.
• תעסוקת נשים מהמגזר הערבי בענפי חקלאות מתאימים.
ייצור לשוק מקומי תבואות ותמיכות - אריאלה פלונסקי
היחידה מטפלת באופן שוטף ביישום מדיניות הממשלה בנוגע לעיבוד שטחים (בעיקר גידולי בעל) כאמצעי לשמירה על שטחים פתוחים.
היקף גידולי הבעל תופס כ-950 אלף דונם המהווים כרבע מסך השטח המעובד של מדינת ישראל.
היחידה פועלת באופן שוטף, בשני מישורים על מנת להבטיח עיבוד מתמשך של שטחים אלה:
1. השתתפות הממשלה בפרמיה במסגרת ביטוח הכנסה.
משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר, סיכמו על תמיכה באמצעות מודל ביטוח הכנסה לגידולי חיטה בעל לתקופה של 5 שנים החל מעונת 2009/10 (זריעה בסתיו 2009) ועד עונת 2013/14 כולל.
החיטה הינה גידול בעל. יבול החיטה מושפע בעיקרו מכמות הגשמים בכל שנה, ומחירה כפוף לביקוש וההיצע העולמי לגרעיני חיטה. משמעות הדבר היא שהחיטה הוא גידול בסיכון גבוה .
ביטוח ההכנסה מבטיח למגדל הכנסה מוסכמת וידועה מראש לדונם, הכנסה המתבססת על יבול ממוצע אזורי ומחיר לגרעיני החיטה במנגנון מוסכם.
בשנת 2011/2012 ביטחו המגדלים כ-600,000 דונם בלבד.
2. אבטחת קנייה של חיטה מקומית במחיר המבוסס על מחיר החיטה האמריקאית בבורסת קנזס במסגרת התארגנות הממשלה לאחסון מלאי חירום של חיטה למאכל.
המדינה מפרסמת מדי 3 שנים מכרז לאחזקת מלאי חירום לחיטה למאכל. במסגרת מכרז זה קיים מנגנון המבטיח את רכישת החיטה המקומית בזמן הקציר למלאי החרום של מדינת ישראל וכן מנגנון המבטיח את מכירת החיטה המקומית לטחנות הקמח.
מרק מינסטרונה

ארץ מוצא: איטליה

באיטלקית משמעות המילה מינסטרונה היא "מרק גדול". הוא שם משותף לסוג של מרקים איטלקיים העשויים מירקות ולעיתים קרובות בתוספת פסטה או אורז. רוב מרקי המינסטרונה מכילים שעועית, בצל מטוגן, סלרי, גזר, ציר ועגבניות.
אין מרשם אחיד למרק מינסטרונה כיוון שהוא עשוי בדרך כלל מירקות העונה וקיימות לו גרסאות שונות באזורים שונים באיטליה. מרק מינסטרונה יכול להיות צמחוני, הוא יכול להכיל בשר, או להכיל ציר בשר. מרק המינסטרונה הוא אחד מן המאפיינים הבולטים של המטבח האיטלקי הכפרי ונפוץ בארוחות איטלקיות כמעט כמו פסטה.
להמשך
להסרה מרשימת הדיוור