אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ/י כאן

 העיתון שלנו - מהדורה מס 2 , יוני 2012
קוראים יקרים,
מוגש לכם בזאת ניוזלטר מס' 2 של האגף הכלכלי חקלאי ברשות לתכנון.
בעיתון זה תמצאו מידע על פעילויות האגף בנושאים שונים ובינהם – תחום עובדים זרים – הקצאות 2012, מפקד 2012 ופיצולי הבקשות, וכן מידע על שת"פ ישראל-תאילנד – TIC. תקנות המים והסכם המים, נהלי העברת מידע בין גופים ציבוריים, פרוייקט ה- GIS המשרדי, תמיכות לעובדים ישראלים, מימון עמותות למתנדבים בחקלאות וכן קול קורא להקצאת מכסות חדשות בענף העזים.
בנוסף לפירוט פעילויות אלה, ברצוני להפנות את תשומת ליבכם לסיכום סטטיסטי כמותי של ניודי המים שבוצעו במסגרת השנים 2008-2011 והמפורסם בגליון זה. לצפיה הקליקו כאן.
כמו כן, משבר ענף החלב, שהוא תולדה של "מחאת הקוטג'" שהחלה בדיוק לפני שנה, אינו יורד מסדר היום. משרד החקלאות משקיע מאמץ ניכר בטיפול במשבר בהובלתה של שרת החקלאות, הגב' אורית נוקד. אנו מפנים אתכם לאתר מועצת החלב לשם קבלת עדכונים בנושא.

בנוסף מזמינים אתכם להצטרף לרשימת התפוצה של מקבלי העיתון, ועל ידי כך לשמור על קשר רציף עם הפעילות השוטפת של האגף הכלכלי- חקלאי ברשות לתכנון.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה, ומפנים אתכם לעיון מעמיק נוסף בפעילויות המשרד באתר משרד החקלאות.
משרד החקלאות עומד לשירותכם באמצעות מחוזות המשרד, הסמוכים למקומות מגוריכם.

בברכה,
ד"ר תניב רופא
מנהלת האגף כלכלי חקלאי ברשות התכנון
 
עובדים זרים - יהודית כרמי
1. בתאריך 15/3/12 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4408 אשר קובעת כי עד לתאריך 1/9/12 מכסת העובדים הזרים הינה 25,400 עובדים.
ההקצאה פורסמה בחודש מרץ ועד לתאריך 31/5 החקלאים נדרשים לגשת למדור התשלומים ולבצע איזוני תיקים. בכוונת משרד הפנים לבטל לחקלאי שלא ביצע
איזון תיקים עד המועד הנדרש את היתר העסקה.

2. פיצולי בקשה: בראשית חודש יולי ניתן יהיה להגיש חוברות חדשות למפרקי שותפויות/חברות, זאת בהמשך להנחית משרד המשפטים בעקבות פסק הדין אשר התקבל בתיק שנדון בבית משפט לעניין פיצולי בקשות.
באתר האינטרנט של המשרד ובמחוזות תהיה הנחייה מסודרת לחקלאים אשר מעוניינים לפרק את השותפות בניהם לצורך הגשת חוברת המפקד החדשה. יודגש כבר בשלב זה, שמודל הקיצוץ לצורך הקצאת עובדים זרים טרם נקבע, ואין כל הבטחה מהרשויות הנוגעות בדבר, כי פיצול חוברת המפקד יוביל בהכרח להגדלת מכסת העובדים הזרים של החקלאי.

3. בעקבות טיוב הנתונים של חוברת עובדים זרים משנת 2011 משרד החקלאות העביר המלצה לממונה להוסיף עובדים זרים לחקלאים אשר קוצצו בהקצאתם לשנת 2012.
אופן חישוב ההשלמות נעשה לפי העקרונות הבאים:
א. חקלאי שהקצאתו בשנת 2011 הייתה פחות מ- 50 היתרים – בוצע עבורו תיקון כך שיקוצץ ב- 4 היתרים לכל היותר בשנת 2012.
ב. חקלאי שהקצאתו בשנת 2011 הייתה 50 עובדים ומעלה – בוצע עבורו תיקון כך שיקוצץ ב- 10 היתרים לכול היותר לשנת 2012.

4. במסגרת מפקד עובדים זרים אשר נערך בשנת 2011 והוקפא בשלב זה, נמצא כי ישנם כ-250 חקלאים אשר הגישו לראשונה בקשה להעסקת עובדים זרים וזכאים להקצאה של לפחות עובד זר אחד. משרד החקלאות העביר את המלצתו לממונה להקצות לחקלאים אלו עובד זר אחד.

5. שיתוף פעולה תאילנד –ישראל- TIC
מנכ"ל הרשות החליט על תוכנית זמנית וניסיונית שתאפשר לחקלאים להזמין עובדים זרים בחקלאות מתאילנד עבור עבודה במשקיהם באופן ישיר במסגרת הסדר TIC. (שיתוף פעולה תאילנד- ישראל)
מאחר ובמסגרת הסדר גיוס העובדים נקבע צורך בליווי של ארגון שיספק לעובדים ולמעסיקים מספר מוגבל של שירותים נלווים לאחר הגעת העובדים הזרים לישראל, סוכם מול משרד העבודה התאי כי ההזמנות לעובדים זרים יכובדו גם אם תנועות התיישבותיות, אגודות שיתופיות של מושבים או קיבוצים, או ארגונים חקלאיים ארציים (להלן: איגודים חקלאיים) יקבלו על עצמם את המחויבויות לאספקת השירותים הנלווים האמורים לאחר הגעת העובד הזר לישראל לעבודה אצל החקלאי המזמין.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת:
http://piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/00175.aspx
מים - אושרת עדני

תוספות מים
בשנת 2012 הוקצו לחקלאות 455 אלמ"ק מים השפירים במערכת התלת אגנית מתוכם 15 אלמ"ק יוקצו במסגרת תוספות מים לפיתוח בכפוף לבקשת הצרכן. החל משנת 2008 כמות המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית קוצצה באופן משמעותי עקב המשבר במשק המים במדינה. מסלול תוספות המים מאפשר לצרכני המים החקלאיים לקבל תוספות מים בנוסף להקצאת המים השנתית הנקבעת בהתאם למודל ההקצאה השנתי. מסלול זה נותן מענה לצרכי הפיתוח של החקלאים ומייעל את אופן הקצאת המים לחקלאות.

מודל חלוקת תוספות המים לוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:
א. מס' הבקשות.
ב. הפער בין הקצאת בסיס 89 להקצאה השנתית של כל סוגי המים.
ג. ככל שהפער גדול יותר שיעור התוספת יהיה גדול יותר.

נושאים נוספים בהם ניתן להגיש בקשות להקצאות מים:
1. בע"ח במיזמים חקלאיים.
2. מיזם חקלאי ברשות מקומית אשר לא הוקצו לו בעבר מים לשימוש חקלאי.
3. הקצאה לפעילות חקלאית חדשה שלא ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת 2011.
4. הגדלת פעילות חקלאית ומיזמים חדשים במגזר המיעוטים.
5. הקצאת מים לפעילות חקלאית שמטרתה שיקומית בכפוף לאישור משרד הרווחה.

בקשות בכל הנושאים ניתן להגיש במחוזות משרד החקלאות עד ליום 19.07.2012.

ניודי מים והעברות מים
בנוסף קיימת אפשרות להגיש בקשות לניודי מים והעברות מים בכפוף לכללים במפורט בתקנות המים.
בקשות ניודי מים ניתן להגיש עד ליום 30.9.2012.
בקשו להעברות מים ניתן להגיש עד ליום 15.11.1012.

ניתן לעיין במסמך התקנות המלא באתר המשרד החקלאות www.moag.gov.il
הסכם המים

בוצעו עדכונים בנוהל התמיכה של הסכם המים, להלן העיכונים העיקריים:
1. תאריך ההכרה בחשבוניות בבקשות לתמיכה בהשקעות שונה מינואר 2007 ל- ינואר 2012. לנוהל זה נקבעה תקופת הסתגלות עד לתאריך 30.8.2012. מעבר לתאריך זה, יוכרו חשבוניות מיום הגשת התוכנית.
2. סכומי זכאות מצטברים עד 5,000 ₪ ישולמו לצרכן במזומן.
3. המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הזכאות לשנים 2005-2006 נקבע לתאריך 30.8.2012. מועד זה הוארך פעם שלישית. יתרות שישארו במסגרת זו יועברו לתקציב הפרוייקטים הציבוריים.
4. שיעור הזכאות אשר יועבר לפרוייקטים ציבוריים עודכן מ- 5% ל- 10%. מתוך התקציב ישמר סכום של 20 מלש"ח לצורך קיזוז בסוף התקופה בגין תשלומי יתר במיקרים בהם הצריכה תהיה נמוכה מההקצאה.
5. פרופיל משק אשר הוגש בבקשה להשקעות במסגרת בהסכם מים 2007-9 ישמש לכל הבקשות של הצרכן.
הועדה להעברת מידע בין גופים ציבורים - ג'מאל מדלג
בתוקף תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו – 1986, מונתה ע"י מנכ"ל משרד החקלאות ועדה להעברת מידע במשרד החקלאות. הועדה פועלת עפ"י נוהל שפורסם באתר המשרד ומתייחס לכל הגופים הציבוריים בארץ שמעוניינים לקבל מידע ממשרד החקלאות על כל יחידותיו, וכמובן הוא מתייחס גם לכל יחידות המשרד שמעוניינות לקבל מידע מגופים ציבוריים.
הוועדה פועלת מאמצע שנת 2010 וסמכויותיה הן:
• הענות לבקשות למסירת מידע מן הגוף הציבורי (משרד החקלאות);
• אישור הגשת בקשות מטעם המשרד לקבלת מידע מאת גוף ציבורי אחר;
• קביעת הוראות לעניין ההרשאות וההגבלות לגופים ציבוריים בעניין הגישה למאגרי המידע של המשרד.
חברי הוועדה הם: דר' תניב רופא, ס. בכיר למנהל הרשות לתכנון, יו"ר הוועדה, ג'מאל מדלג', אגף כלכלי ברשות לתכנון, מזכיר הועדה, עו"ד מורן יבין הלשכה המשפטית, מנחם גלעד, מערכות מידע.
גוף ציבורי המבקש לקבל מידע ממשרד החקלאות וגורם במשרד החקלאות המבקש לקבל מידע מגוף ציבורי אחר יפנה בקשה למזכיר הוועדה לקבלת או העברת מידע. את הבקשה יש לערוך על גבי טופס א' כנדרש בתקנות חוק הגנת הפרטיות.
הוועדה מתכנסת אחת לחודש או בהתאם לפניות המגיעות למזכירות הוועדה. מידע נוסף אודות הפעילות של הוועדה ניתן למצוא באתר www.moag.gov.il. מצ"ב קישור לנוהל
 להמשך
מערכת מידע גאוגרפי - עומר בן אשר
משרד החקלאות, בשיתוף מינהל מקרקעי ישראל, רשות המים ומשרד האוצר יוצאים במכרז למיפוי השטחים החקלאיים במדינת ישראל. עד היום מופו למעלה מ-1.5 מיליון דונם באזורים שונים (ראה מפה) והכוונה היא להשלים את מיפוי השטחים הנותרים באמצעות סוקרים. הפרויקט ינוהל ברשות לתכנון בשיתוף השרות למערכות מידע. במסגרת הפרויקט ייאסף המידע לגבי סוגי גידולים, שיטות השקיה וסוגי מים, בעלי זכויות במקרקעין וזהות מעבדים בפועל. כמו כן ייאסף מידע אודות המשבצות החקלאיות והנחלות ביישובים.
המידע שייאסף ישמש כבסיס נתונים גיאוגרפי-סטטיסטי וישרת את משרד החקלאות בייעול הקצאת גורמי יצור. כמו כן, יסייע המידע לחקלאים בנושאים כגון מתן פיצויים בעבור נזקי טבע, איתור חלקות עם נזקי קרה, איתור חלקות לריסוס ועוד.
עובדים ישראלים - אינה שמרלין
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעודד העסקה של עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, לשם כך פורסם ב – 6/5/12 באתר המשרד נוהל למתן תמריצים לעובדים ישראלים בחקלאות לשנת 2012. הנוהל בתוקף מ – 1/1/12 עד 31/12/12 והמענק יינתן למעסיקים בלד.

ניתן להגיש בקשות למחוז, בכפוף לקבוע בנוהל.
הנוהל נמצא באתר אינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מצ"ב קישור הנוהל.
 להמשך
מתנדבים - שמוליק פרידמן
מתנדבים במקום שבדיות...
עשרות סרטים, ספרים ובדיחות מספרים את סיפורם של המתנדבות והמתנדבים הרבים שהיו מגיעים מחו"ל לעבודה חקלאית בקיבוץ הישראלי. במטרה לקרב את הדור הצעיר לחקלאות ולעבודת האדמה, וכן על מנת לשמור על השטחים הפתוחים שעוד נותרו במדינה, יוזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכנית להחזרת המתנדבים לחקלאות.

המתנדבים של שנות האלפיים הם ישראלים ולא שבדים אמנם, אבל יזכו לעבוד בדיוק כמו המתנדבים "של פעם". הפרויקט יאפשר לצעירים להתנסות באורך חיים חקלאי באמצעות התנדבות ביישובים חקלאיים בתקופות טרום השירות הצבאי או אחריו. המתנדבים יגורו בקיבוץ או במושב, יעבדו את האדמה, ישתלו במטעים ויזיעו בחממות, ירעו עדרים, ישמרו על השטחים הפתוחים ועל הסביבה (מניעת רעיית יתר, מניעת שריפות, שימור המגוון הביולוגי, שמירה נופית).

התוכנית תתמוך בעמותות וארגונים המפעילים תוכניות מנהיגות והעצמה המחנכות לערכי עבודת האדמה, אהבת הארץ והאדם, ערכי מורשת, טבע וסביבה, ומעודדות התיישבות דור צעיר העוסק בעבודת אדמה במרחב הכפרי (באזורי עדיפות לאומית).
על מנת לעודד את המתנדבים, תשתתף המדינה במימון הכשרות והדרכות למתנדבים, נסיעות למקום ההתנדבות, הוצאות מזון, מגורים וציוד.
מה עושים אם רוצים להיות חקלאי?
פונים לעמותות וארגונים העוסקים בהתנדבות בענפי החקלאות השונים. ההתנדבות הינה לפרק זמן לא מוגבל, כל מתנדב לפי רצונו ויכולתו.

אורית נוקד, שרת החקלאות ופיתוח הכפר: "הקשיים והאתגרים הרבים שנלוו לעיסוק בחקלאות בשנים האחרונות הביאו רבים מבני הדור הצעיר לנטוש את החקלאות לטובת תחומים אחרים. אחד מיעדי המשרד הוא לעודד צעירים מכל רחבי הארץ, לעסוק בחקלאות, ובאזורי פריפריה בפרט. תמיכה בפעילות קבוצות המתנדבים הוא צעד ממשי להגשמת יעד זה ולפיתוח חברתי וסביבתי".

שמוליק פרידמן, מנהל רשות המרעה במשרד החקלאות: "פרויקט זה פונה אל צעירות וצעירים המעוניינים להתנסות בחקלאות ועבודת אדמה, שאולי אף ימשיכו לדרך חיים ומקצוע לעתיד. המתנדבים יתנסו בעבודת חקלאות אמיתית כחלק ממטרת המשרד להנגיש את החקלאות לקהלים רחבים יותר ולהחזיר את הדור הצעיר לחקלאות ולעבודת האדמה".
הנוהל פורסם באתר המשרד.
ענף העזים
ענף חלב העיזים מונה כ 80 מגדלים הפזורים בכל הארץ כאשר רובם באזור הצפון.
סה"כ גובה המכסות המעודדכן בענף לשנת 2012 עומד על כ 12 מיליון ליטר חלב.
בעקבות החוסר הקיים בחלב עיזים ובהמלצת תא תכנון חלב והנחיית השרה הוחלט בשנת 2012 על הגדלת מכסת חלב עיזים בכ- 2.8 מליון ליטר, מהם 200 אלף ל' יוקצו למגדלים חדשים.
בהליך זה יקלטו בין 2-4 יצרנים חדשים בענף חלב העיזים.
רקע:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר גיבש בימים אלה את העקרונות להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב.
היקף גידול המכסה המיועד ליצרנים חדשים עומד על: 200,000 ליטר, היות שמכסת הבסיס במגזר המשפחתי עומדת, על 160,000 ליטר ובמגזר השיתופי על 480,000 ליטר.
לאור האמור לעיל, בהתאם לטיוטת נוהל זה תתאפשר הענקת מכסה לבין שניים לארבעה יצרנים חדשים, להם תוענק מכסה של כ- 100,000 ליטר במגזר השיתופי וכ- 50,000 ליטר במגזר המשפחתי.
יש להדגיש כי תוספת עתידית למכסה הינה בכפוף להגדלת המכסה הארצית.
באמות מידה לדירוג הבקשות להקצאה הוצע להתחשב במתן ניקוד עודף לנושאים הבאים:
1. המצאות מבנה בגודל מתאים.
2. מבקשים מאזור עדיפות לאומית.
3. מבקשים עם אישור למרעה.
4. מבקש נקלט חדש, מפונה גוש קטיף, או בן האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית.

לאחר שהתקיים דיון בהערות התפרסם הנוהל ואמות המידה לצורך הגשת בקשות למועצת החלב, על מנת שיקלטו מגדלים נוספים שיתרמו ויהנו מענף מעניין זה.
ב 11 ליוני פורסם קול הקורא להגשת בקשות חדשות, את הבקשות יש להגיש למועצת החלב עד ל 15 ליולי.
צחוק – תרופה מצוינת. אינטואיטיבית גם מי שלא מרבה לצחוק יסכים לאמירה זאת.
מי שמתעסק בצחוק מקצועי, מנחי היוגה צחוק ,יש בלי סוף סיפורים אישיים על אנשים שהצחוק עזר להם להתמודד עם סרטן, מחלות חריפות , כרוניות או משברים אחרים בחיים.
הבאים באופן סדיר למועדוני יוגה צחוק יודעים לספר שהצטננויות ושפעות הן תופעות מהעבר. חולי פיברומיאלגיה, (מחלה עם כאבים בשרירים וירידה בתפקוד )מדווחים על פחות כאב ,פחות עייפות ועליה משמעותית בשמחת החיים.
כמו שמכירים ברפואה היטב את הקשר בין כעס, פחד ,דיכאון ומחלות ,גם יודעים שהשמחה והצחוק יפים לבריאות. אין פלא ששיטת היוגה צחוק שפותחה רק לפני 17 שנה (בשנת 1995) בהודו הפכה ללהיט כלל עולמי תוך זמן כה קצר. יוגה צחוק היא דרך לשיפור המצב רוח והבריאות גם ובמיוחד כשאין סיבה לצחוק!
האחרונות חוקרים רציניים התחילו לבדוק את השפעת הצחוק על הבריאות ומספקים נתונים מדעים שצחוק הוא בריא! בצחוק הריאות, הלב והשרירים עובדים ואנו מוציאים קולות. אך הצחוק הוא יותר מתנועה מכנית. צחוק זה גם התחברות לאנשים. צחוק גורם להנאה. התחושה והרגש שמלווים את הצחוק משפיעים על תהליכים פיזיולוגים וביוכימיים בגוף. צחוק מפעיל את כוחות הריפוי הטבעיים שטמונים בנו.
מצ"ב סרט מצחיק
להמשך
להסרה מרשימת הדיוור
להרשמה לעיתון המקוון