2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפיץ להערות הציבור את טיוטת תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב הבקר במשק), התשע"ו – 2015, שמטרתן להסדיר את מרבית הנושאים המנויים בסעיף 12(ב) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א  - 2011, שעניינו קביעת הוראות בעניין הסדרת ייצור ושיווק של חלב גולמי וויסות של כמויות החלב במשק, כמפורט בדברי ההסבר המצורפים בזה.
הציבור מוזמן להעביר את הערותיו לתקנות בדוא"ל לכתובת – MISHPATIT@MOAG.GOV.IL עד יום 20.1.2016.

דברי הסבר לטיוטת תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב הבקר במשק), התשע"ו – 2015

טיוטת תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב הבקר במשק), התשע"ו – 2015, להערות הציבור